Historie SDH v Dolní Branné 

 

Sama historie hasičstva v Dolní Branné sahá do roku 1882, kdy zde byl založen Sbor dobrovolných hasičů v době, kdy tato pohraniční obec byla osídlena především občany německé národnosti. Tento sbor zde existoval až do konce války a jsou o něm dochovány písemné materiály v podobě kronik, založených v místní hasičské zbrojnici. Poválečné uspořádání a osídlení pohraničí českým obyvatelstvem zahájilo novou éru politického, společenského a hospodářského života v této oblasti. Byla to doba obnovy zemědělské a průmyslové výroby, ale také doba lidského poznávání v nových poválečných podmínkách. Právě vytváření zájmových organizací a kulturních spolků přispělo k rychlejšímu vzájemnému soužití občanů pocházejících z různých míst naší republiky. 

Krátce se ohlédněme do historie Dolní Branné a k ničivému nepříteli „červenému kohoutu“ často vyvolanému lidskou zlobou, nenávistí nebo neopatrností. Dlouhodobé záznamy naší obce vypovídají o ohni, který vzplanul z nesvárů a nepřátelství, kdy byl vypálen kostel, fara a několik domů husitskými vojsky v roce 1421. Neštěstím tehdejší doby bylo vypálení celé vesnice švédskými vojsky, která táhla Evropou v roce 1646. Další velký požár v roce 1746 zničil tehdejší školu. V kronice obce jsou dále uvedeny požáry mnoha stavení, které toto neštěstí potkalo v průběhu 18. a 19. století i vícekrát. V roce 1933 byl větší požár i ve zdejší papírně. Osudné bylo, že nejvíce požárů vznikalo ve mlýnech na obilí. Tento nepříjemný, zničující živel si postupem času vynutil zavedení organizované protipožární ochrany, jejíž vznik se v Čechách datuje od roku 1864.

 
 Začátek byl vlastně pokračováním po hasičském sboru německých občanů s požární technikou po válce nízké úrovně, uskladněné v nevelké boudě, která byla hasičskou zbrojnicí a stála proti nynější „Krakonošově hospodě“. Krátce po osvobození 26. července 1945 byla uskutečněna v hostinci u bratra Františka Nováka zakládající schůze hasičského sboru, které se zúčastnilo 33 občanů. Byl sestaven výbor, který se stal i přípravným výborem pro uspořádání Valné hromady členů na níž byl vytyčen programový plán činnosti a současně byl zvolen širší výbor hasičské jednoty. 

 

Zakládající schůze jmenovala do přípravného výboru bratry:

starosta                 Václav Zuzánek

zástupce                Václav Šulc

jednatel                 Josef Fišera

velitel                    Václav Jiříček

zástupce vel.        Vladimír Nožička nejst.

hospodář              Antonín Skalský

 

Pro přípravu Valné hromady byly uskutečněny dvě výborové schůze a získán větší počet občanů pro práci v hasičském sboru. První Valná hromada byla svolána na 10. února 1946, kde byl zvolen první výbor hasičského sboru jako dobrovolné organizace. Do tohoto výboru bylo tehdy zvoleno 19 členů, kteří se zasloužili o vznik naší hasičské organizace a její pozdější bohatou činnost:

 starosta              Josef Jebavý

  velitel                 Václav Jiříček

  místostarosta      Vladimír Nožička

  zást. velitele       Štěpán Řehořek

  jednatel              Josef Fišera

  zbrojmistr           Antonín Khol

  pokladník            František Novák

  strojmistr            František Šafář

   vzdělavatel          František Janata

   náčelník               Jan Vaníček

   matrikář               Karel Bím

   revizoři                Josef Zaplatílek a Miloslav Exner

   členové výboru   Vítězslav Mečíř, Josef Hejnyš, Jiří Bachtík

                      Miloslav Kubát,Josef Strnad,František Opočenský

 

  Činnost byla rozdělena na přípravu hasičského sboru, jeho zásahového družstva a dále na společenskou činnost. I když vybavení sboru hasičskou technikou nebylo veliké, snažili se členové požárního družstva o co nejlepší přípravu k případnému  zásahu. Takového zásahu bylo v naší obci poprvé potřeba 4. října 1947, kdy vznikl požár na zdejší faře, který se podařilo rychle a úspěšně uhasit. Členové hasičské jednoty projevili značnou aktivitu při všech akcích, které tehdejší hasičská župa pořádala v rámci celé oblasti. Dolní Branná byla pořadatelem okresního sjezdu hasičských jednot vrchlabska v roce 1948 na sportovním hřišti, při kterém byl uskutečněn též den mládeže. 
 
Dne 2. ledna 1949 byla uskutečněna další Valná hromada hasičské jednoty a byl zvolen 16ti členný výbor a 10ti členný technický sbor. Do těchto výborů přišli další dobrovolní členové, aby svojí prací obohatili další činnost této organizace. V této souvislosti musíme jmenovat občany Františka Kučeru, Jana Vaníčka, Bedřicha Heltu, Vilibalda Kučeru, Josefa Piskače, Vojtěcha Davida, Miloslava Nováka, Jana Holubce, Františka Fišeru, Oldřicha Jirsu, Josefa Dědečka, Václava Nyče a velmi aktivní členku a samaritánku Annu Zichovou. V průběhu roku se členové sboru a jednoty zúčastnili okresních sjezdů ve Vrchlabí a Podhůří, krajského sjezdu v Trutnově a sami uspořádali okrskové cvičení s večerní taneční zábavou.  
 
Pro zlepšení technického vybavení byla zakoupena nová hasičská stříkačka za 112 000,-Kč a v červenci byl zakoupen hasičský vůz AUDI za 150 000,-Kč. Po válce byla hasičskou zbrojnicí nevelká bouda. S tím se vedení sboru nespokojilo a připravilo projekt na výstavbu nové zbrojnice. Výstavba byla zahájena 4. dubna 1951 a v tomto roce také byla uvedena do provozu.
 
Období od roku 1949, které bylo velikým rozvojem hasičské činnosti, je vedle neúnavných propagátorů Jiřičky, Kučery a dalších členů, spojeno s dlouholetým obětavým zbrojmistrem a činovníkem Vladimírem Nožičkou st. S jeho vedením jsou především spojeny úspěchy tehdejších mladých hasičů na krajských soutěžích, které se pravidelně pořádaly od počátku 50. let. V roce 1952 to byla okresní soutěž v Hostinném a soutěž východočeského kraje v Náchodě. Dorost Dolní Branné v obou zvítězil. Stejného úspěchu dosáhl na krajské soutěži v Kostelci nad Orlicí v roce 1953. V roce 1954 byla pořadatelem okresní soutěže hasičských družstev naše obec. Zúčastnila se jí naše družstva všech věkových kategorií. Ženy a dorostenci zvítězili, muži byli třetí a žáci pátí. Večer byl uspořádán velký letní karneval na sportovním hřišti. Velmi úspěšný byl pro mladé hasiče rok 1955, kdy se zúčastnili okresní soutěže v Hostinném a krajské soutěže v Hradci Králové. Dorostenci v obou soutěžích zvítězili, dorostenky se umístily na 1. a 3. místě, žáci zvítězili v obou soutěžích a žákyně obsadily 2. místo. Navíc se žáci a dorostenci probojovali do celostátní soutěže v Brně, kde dosáhli velmi dobrého umístění. Podobně by bylo možné vyjmenovat úspěchy našich mladých i dospělých požárníků v průběhu padesátých, šedesátých a sedmdesátých let na mnoha soutěžích bývalého okresu Vrchlabí, dále Trutnova i Východočeského kraje. Byl to výsledek obětavé práce cvičitelů a vedoucích požárních družstev, kde to byli vedle Vladimíra Nožičky také Jaroslav Haman, Oldřich Jirsa, Václav Jiříček, Josef Strnad a později Jiří David.

Velikým úspěchem našeho hasičského sboru byly zimní soutěže družstev, jejímž zakladatelem byl právě náš sbor. První ročník se uskutečnil v naší obci na hřišti v roce 1954. Po dobu dvacetiletého trvání těchto oblíbených soutěží končila naše družstva převážně na prvních místech. Tyto dobré výsledky se dařilo dosahovat zásluhou dobré spolupráce s místní tělovýchovnou jednotou Sokol, kdy hlavně mládež byla členem obou organizací. Tato spolupráce trvá v podstatě dodnes. Za aktivní činnost obdržel místní hasičský sbor na shromáždění v Hradci Králové požární zástavu. Ke stoletému výročí vzniku hasičské ochrany v Čechách byla uspořádána roku 1964 v naší obci společná soutěž hasičských družstev okresu Trutnov a Krkonošských papíren Hostinné.  

Nebyla to ovšem jenom o příprava k požárním zásahům. Do práce sboru patřilo provádění pravidelných preventivních prohlídek v soukromých domech a státních nebo družstevních objektech v obci. Za uplynulou dobu byly u nás zaznamenány jen 3 větší požáry stodol a jedné usedlosti způsobené bleskem. Sbor také spolupracuje se sousedními hasičskými sbory. 

 

 Období, které si  připomínáme, bylo z hlediska požárního zásahu počátkem rozvoje a zdokonalování jak výcviku zásahových jednotek, tak především zdokonalování požární techniky. Ta se v průběhu času vylepšovala tak, že historický vůz AUDI byl nahrazen vozidlem TATRA 805 a dále potom skříňovým vozidlem AVIA. Rovněž i motorové stříkačky byly postupně vylepšovány od dnes historické stříkačky DKW 6 přes PS 8 až po dnes používané stříkačky PS 12. Dnes je úspěšný zásah u požáru dán hlavně schopností profesionálních útvarů s dokonalejší technikou a vybavením. To však neznamená likvidaci dobrovolných hasičů, kteří jsou spolu se spolehlivou technikou a dobrým výcvikem, při zásazích zatím potřeba. Proto je potřeba připomenout dobré výsledky v požárním sportu dosažené v posledních patnácti letech. V roce 1991 při okrskové soutěži v naší obci získali muži první a ženy druhé místo. Neméně úspěšně si vedla obě družstva v roce 1992 na okresní soutěži ve Dvoře Králové, kde se dobře umístili i jednotlivci. Na okresním kole 1993 v Úpici byly ženy první a muži šestí. V roce 1994 na okresní soutěži ve Dvoře Králové obě družstva zvítězila a v roce 1995 opět na okresní soutěži byla obě družstva druhá.  

 

Musíme si připomenout, že v průběhu let to nebyla jen práce spojená s přípravou na hasičské zásahy. Výbor pořádal pro své členy a občany zájezdy za poznáním nebo kulturou, kterých se za dobu trvání sboru povedlo zorganizovat značné množství. Připomeňme alespoň osmdesátá léta, kdy byl předsedou organizace František Jiránek st., který byl v tomto směru velmi aktivní. Naši organizaci se nevyhnulo ani období snížené činnosti, ovlivněné někdy osobními důvody nebo nastalými společenskými změnami. Avšak ani tyto skutečnosti zatím neovlivnili život hasičského sboru. Dnešní činnost sboru je spíše v oblasti dobrovolné společenské činnosti v obci.  

 

Náš sbor se stará i o naše následovníky. Po roce 1990 vznikl oddíl mládeže, který se pravidelně zúčastňoval okresních soutěží hry Plamen. Oddíl vedli vedoucí Ladislav Jírů a Martin Nožička. V průběhu posledních let dosahovalo družstvo mládeže předních umístění v rámci okresu. Během přípravy kromě nácviků na soutěže pořádali s dětmi i různé výlety a sportovní vyžití. Z oddílu mládeže již někteří doplnili zásahovou jednotku dospělých. Bohužel se i u oddílu mládeže projevil úbytek zájmu dětí, protože mají více možností jak trávit volný čas, a tak je zatím činnost kroužku pozastavena. 

V roce 1996 jsme s malým zpožděním oslavili 50 let založení našeho Sboru dobrovolných hasičů. Tato zdařilá akce se konala 6. července na hřišti a společně jsme si připomněli některé významné akce v průběhu let. Současně jsme mohli za vydatné pomoci okolních sborů ukázat při výstavce dnes již historickou a někdy velmi cennou techniku, mezi kterou patří parní stříkačka zapůjčená Hasičským sborem z Roztok, nebo ruční stříkačka z Horní Branné. Také náš sbor se má dnes čím pochlubit. Pro padesátiletou oslavu byla zrenovována historická stříkačka DKW 600 a v poslední době jsme renovovali velmi cennou stříkačku na podvozku AUDI –DKW. Zjistili jsme, že se jedná o jednou ze z pouhých dvou dochovaných strojů v České republice.

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Administrátor stránek

     

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

ANO (112)
51%

NE (50)
23%

NIC MOC (56)
26%

Celkový počet hlasů: 218

Návštěvnost